دروس خارج

فقه

1. روش فقهی مختار در کتاب الخمس
3. مفهوم غنیمت در لغت و اقوال فقها و مفسرین
4. روایات مفسره آیه غنیمت
5. روایات مفسره آیه غنیمت
6. روایات مفسره آیه غنیمت
8. جمع بندی از استظهار «ماغنمتم»
9. بررسی روایت اختصاص خمس به غنائم
10. بررسی روایت اختصاص خمس به غنائم
اسکرول به بالا