دروس خارج

حدیث

1. ضرورت تفقه در معارف اهل بیت و اجمالی از روش کار
4. بررسی کلام علامه مجلسی
5. بررسی کلام صدرالمتالهین (1)
6. بررسی کلام صدرالمتالهین (2)
7. تبیین مقام اعراف و راه معرفت الهی
اسکرول به بالا