آرشیو

شرح اصول کافی - کتاب الحجه

جلسه صد و هجدهم شرح کتاب الحجه کافی معتبره مقر ن در بحث مقام اعراف و وادی رسیدن به مقام معرفت امام
جلسه صد و هجدهم شرح کتاب الحجه کافی معتبره مقر ن در بحث مقام اعراف و وادی رسیدن به مقام معرفت امام متن زیر تقریر جلسه صد و هجدهم درس حدیث کتاب الحجه کافی است که توسط آیه الله میرباقری به تاریخ 22 آبان ماه سال 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه به معتبره مقرن ورود کرده اند که بحث مهمی در باب معرفت امام در نسبت معرفه الله است. خدا طریق و سبیلی برای معرفت قرار داده است که آن امام است. مقام اعراف چنین مقامی است...
جلسه صد و نوزدهم شرح کتاب الحجه کافی معتبره مقر ن و مقایسه مومنین و منفاقین در تبعیت از امام
جلسه صد و نوزدهم شرح کتاب الحجه کافی معتبره مقر ن و مقایسه مومنین و منفاقین در تبعیت از امام متن زیر تقریر جلسه صد و نوزدهم درس حدیث کتاب الحجه کافی است که توسط آیه الله میرباقری به تاریخ 28 آبان ماه سال 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث معتبره مقرن اشاره می کنند که حضرت ذیل روایت به مسئله تفاوت مومنین و منافقین اشاره می کنند که یکی به امام می رسد و از چشمه های بی منتهی و معتصم بهره مند می...
جلسه صد و بیستم شرح کتاب الحجه کافی معتبره مقر ن و مقام اعراف در قرآن بیان المیزان و بررسی نظریه ایشان
جلسه صد و بیستم شرح کتاب الحجه کافی معتبره مقر ن و مقام اعراف در قرآن بیان المیزان و بررسی نظریه ایشان متن زیر تقریر جلسه صد و بیستم درس حدیث کتاب الحجه کافی است که توسط آیه الله میرباقری به تاریخ 29 آبان ماه سال 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث معتبره مقرن اشاره می کنند وارد بحث سوره اعراف و مقام اعراف در آیات آن می شوند و نظریه مرحوم علامه در تفسیر المیزان را بیان می کنند. ایشان با توضیح مفصلی نظریه...
جلسه صد و بیست و یکم شرح کتاب الحجه کافی معتبره مقر ن و بررسی روایات اعراف شفاعت در وادی صراط
جلسه صد و بیست و یکم شرح کتاب الحجه کافی معتبره مقر ن و بررسی روایات اعراف شفاعت در وادی صراط متن زیر تقریر جلسه صد و بیست و یکم درس حدیث کتاب الحجه کافی است که توسط آیه الله میرباقری به تاریخ 5 آذرماه سال 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث معتبره مقرن وارد بحث سوره اعراف اشاره می کنند که برای بررسی مقام اعراف قدری روایات این مسئله را باید نظر کنیم. ایشان با اشاره به بعض روایات توضیح می دهند که وادی...
جلسه صد و بیست و سوم شرح کتاب الحجه کافی معتبره مقر ن و جمع بین معانی ذکر شده در روایات در مقام اعراف
جلسه صد و بیست و سوم شرح کتاب الحجه کافی معتبره مقر ن و جمع بین معانی ذکر شده در روایات در مقام اعراف متن زیر تقریر جلسه صد و بیست و سوم درس حدیث کتاب الحجه کافی است که توسط آیه الله میرباقری به تاریخ 12 آذرماه سال 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث معتبره مقرن و مقام اعراف به جمع بندی نهایی پرداخته اند و بیان می کنند که معانی مختلفی که در روایات اعراف هست منافاتی با هم ندارد وشئون مختلف یک...
جلسه صد و چهل و هشتم شرح کتاب الحجه کافی مرسله ابی اسحاق و نسبت تبعیت وطاعت بررسی آثار طاعت امام
جلسه صد و چهل و هشتم شرح کتاب الحجه کافی مرسله ابی اسحاق و نسبت تبعیت وطاعت بررسی آثار طاعت امام متن زیر تقریر جلسه صد و چهل و هشتم درس حدیث کتاب الحجه کافی است که توسط آیه الله میرباقری به تاریخ 21 خردادماه سال 1402 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه باب طاعت امام و مرسله ابی اسحاق سبیعی بیان می کنند که در نقل های دیگر این روایت به نحوی دیگری هم بیان شده است که نسبت تبعیت و طاعت بهتر بیان شده است....
جلسه صد و چهل و هفتم شرح کتاب الحجه کافی مرسله ابی اسحاق و خطبه امیرالمومنین مصاحبت قلبی و اتباع امام در دینداری
جلسه صد و چهل و هفتم شرح کتاب الحجه کافی مرسله ابی اسحاق و خطبه امیرالمومنین مصاحبت قلبی و اتباع امام در دینداری متن زیر تقریر جلسه صد و چهل و هفتم درس حدیث کتاب الحجه کافی است که توسط آیه الله میرباقری به تاریخ 20 خردادماه سال 1402 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه باب طاعت امام به مرسله ابی اسحاق سبیعی می پردازند که در آن حضرت به تبعیت و طاعت نسبت به امام اشاره می کنند. و برای این طاعت آثاری هم بیان شده...
جلسه صد و چهل و ششم شرح کتاب الحجه کافی صحیحه اسماعیل بن جابر و اقرار به مقام امام رکن دینداری عباد
جلسه صد و چهل و ششم شرح کتاب الحجه کافی صحیحه اسماعیل بن جابر و اقرار به مقام امام رکن دینداری عباد متن زیر تقریر جلسه صد و چهل و ششم درس حدیث کتاب الحجه کافی است که توسط آیه الله میرباقری به تاریخ 7 خردادماه سال 1402 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه باب طاعت امام به صحیحه اسماعیل بن جابر پرداختند که در آن به مسئله ایمان به اهل بیت به عنوان امام مفترض الطاعه بحث شده است و راوی به این نزد امام اعتراف...
جلسه صد و چهل و پنجم شرح کتاب الحجه کافی صحیحه محمد بن فضیل و نقل محاسن ارتباط بحث محبت و طاعت در روایت
جلسه صد و چهل و پنجم شرح کتاب الحجه کافی صحیحه محمد بن فضیل و نقل محاسن ارتباط بحث محبت و طاعت در روایت متن زیر تقریر جلسه صد و چهل و پنجم درس حدیث کتاب الحجه کافی است که توسط آیه الله میرباقری به تاریخ 31 اردیبهشت ماه سال 1402 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه باب طاعت امام به تکمله صحیحه محمد بن فضیل پرداخته اند که در سند و متن آن خللی هست. در اینجا نقل دیگری در کتاب محاسن از همین روایت هست...
جلسه صد و چهل و چهارم شرح کتاب الحجه کافی موثقه ابی سلمه در معرفت و طاعت و دسته بندی ها صحیحه محمد بن فضیل در مقام طاعت
جلسه صد و چهل و چهارم شرح کتاب الحجه کافی موثقه ابی سلمه در معرفت و طاعت و دسته بندی ها صحیحه محمد بن فضیل در مقام طاعت متن زیر تقریر جلسه صد و چهل و چهارم درس حدیث کتاب الحجه کافی است که توسط آیه الله میرباقری به تاریخ 30 اردیبهشت ماه سال 1402 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه باب طاعت امام به روایت موثقه سالم بن مکرم می رسند فرموده معرفت و طاعت امام چیزی نیست که انسان ها در او معذور باشند بلکه...
جلسه صد و چهل و سوم شرح کتاب الحجه کافی صحیحه معمر بن خلاد و موثقه ابابصیر در مشارکت همه ائمه در امر طاعت
جلسه صد و چهل و سوم شرح کتاب الحجه کافی صحیحه معمر بن خلاد و موثقه ابابصیر در مشارکت همه ائمه در امر طاعت متن زیر تقریر جلسه صد و چهل و سوم درس حدیث کتاب الحجه کافی است که توسط آیه الله میرباقری به تاریخ 24 اردیبهشت ماه سال 1402 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه باب طاعت امام به صحیحه معمر می رسند که اهل بیت مثل انبیاء و رسل مقام طوع دارند و در این مسئله مشارکت دارند. در ادامه به مرسله محمد بن...
جلسه صد و چهل و دوم شرح کتاب الحجه کافی تبیین سیاق آیات ولایت نفی تولی به دشمن و دستور به تولی به ولایت الهیه
جلسه صد و چهل و دوم شرح کتاب الحجه کافی تبیین سیاق آیات ولایت نفی تولی به دشمن و دستور به تولی به ولایت الهیه متن زیر تقریر جلسه صد و چهل و دوم درس حدیث کتاب الحجه کافی است که توسط آیه الله میرباقری به تاریخ 23 اردیبهشت ماه سال 1402 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه باب طاعت امام و صحیحه ابن ابی العلاء به تببین آیات ولایت می پردازند. ابتدای فضای آیات و مسئله نهی از تولی به کفار در آیات بیان شده است...
جلسه صد و چهل و یکم شرح کتاب الحجه کافی مقام طوع و تنظیم موازین انسان با امام شروع آیه ولایت
جلسه صد و چهل و یکم شرح کتاب الحجه کافی مقام طوع و تنظیم موازین انسان با امام شروع آیه ولایت متن زیر تقریر جلسه صد و چهل و یکم درس حدیث کتاب الحجه کافی است که توسط آیه الله میرباقری به تاریخ 17 اردیبهشت ماه سال 1402 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه باب طاعت امام و صحیحه ابن ابی العلاء تکمله بحث آیه ولی الامر را بیان می کنند و در ادامه به آیه ولایت می رسند که در همین صحیحه به این آیه نیز...
جلسه صد و چهلم شرح کتاب الحجه کافی صحیحه حسین بن ابی العلاء و آیات سوره نساء در امر وصایت و تخلف آن
جلسه صد و چهلم شرح کتاب الحجه کافی صحیحه حسین بن ابی العلاء و آیات سوره نساء در امر وصایت و تخلف آن متن زیر تقریر جلسه صد و چهلم درس حدیث کتاب الحجه کافی است که توسط آیه الله میرباقری به تاریخ 16 اردیبهشت ماه سال 1402 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه باب طاعت امام و صحیحه ابن ابی العلاء به بحث تخلف در امر طوع نسبت به ولی الامر می پردازند که مقابل آن تحاکم به طاغوت است. این گناه بزرگی است که اگر...
جلسه صد و سی و نهم شرح کتاب الحجه کافی امانت الهی و فروعات بحث ولی الامر حل تنازع در آیات مذکور
جلسه صد و سی و نهم شرح کتاب الحجه کافی امانت الهی و فروعات بحث ولی الامر حل تنازع در آیات مذکور متن زیر تقریر جلسه صد و سی و نهم درس حدیث کتاب الحجه کافی است که توسط آیه الله میرباقری به تاریخ 10 اردیبهشت ماه سال 1402 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه باب طاعت امام و صحیحه ابن ابی العلاء بیان می کنند که این مقام طاعت امانتی است که خدا در اختیار عده ای قرار داده است و اینها هم باید مراقبت کنند....
اسکرول به بالا