آرشیو

خارج اصول - فلسفه اصول

جلسه هفتاد و نهم فلسفه اصول فقه ماهیت حکم و تکمیل نظریه محقق اصفهانی و علامه طباطبائی
جلسه هفتاد و نهم فلسفه اصول فقه ماهیت حکم و تکمیل نظریه محقق اصفهانی و علامه طباطبائی متن زیر تقریر جلسه هفتاد و نهم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 16 خرداد ماه 1402 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث تحلیل حقیقت حکم به تکمیل بحث محقق اصفهانی و مرحوم آقای خویی پرداخته اند و در ادامه بحث حکم را در نظریه مرحوم علامه طباطبائی اشاره می کنند… ماهیت حکم در دیدگاه مرحوم اصفهانی، مرحوم عراقی و مرحوم خویی کلام در ماهیت...
جلسه هفتاد و هشتم فلسفه اصول فقه ماهیت حکم و تکمیل نظریه محقق اصفهانی و محقق عراقی در تحلیل حکم و اراده
جلسه هفتاد و هشتم فلسفه اصول فقه ماهیت حکم و تکمیل نظریه محقق اصفهانی و محقق عراقی در تحلیل حکم و اراده متن زیر تقریر جلسه هفتاد و هشتم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 8 خرداد ماه 1402 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث تحلیل حقیقت حکم به ادامه بحث جلسه قبل پرداخته و نظریه محقق اصفهانی و عراقی را بیان کرده و مقایسه می کنند… دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی در ماهیت حکم ماهیت حکم در قدما معمولاً در کتب کلامی...
جلسه هفتاد و هفتم فلسفه اصول فقه ماهیت حکم در نظریه محقق اصفهانی و محقق عراقی در تحلیل حکم و اراده
جلسه هفتاد و هفتم فلسفه اصول فقه ماهیت حکم در نظریه محقق اصفهانی و محقق عراقی در تحلیل حکم و اراده متن زیر تقریر جلسه هفتاد و هفتم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 7 خرداد ماه 1402 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث تحلیل حقیقت حکم به کلام محقق اصفهانی و نفی اراده در حکم پرداخته اند و اشکالات ایشان را اشاره می کنند. در ادامه به کلام محقق عراقی می پردازند که اصل انشاء در مقابل اراده را منکر شده...
جلسه هفتاد و ششم فلسفه اصول فقه ماهیت حکم در نظریه محقق بروجردی و محقق اصفهانی
جلسه هفتاد و ششم فلسفه اصول فقه ماهیت حکم در نظریه محقق بروجردی و محقق اصفهانی متن زیر تقریر جلسه هفتاد و ششم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 2 خرداد ماه 1402 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث تحلیل حقیقت حکم به بررسی نظریه مرحوم بروجردی و محقق اصفهانی پرداخته اند و مراحل حکم را بیان کرده اند… دیدگاه مرحوم محقق بروجردی در ماهیت و مراتب حکم کلام در ماهیت حکم بود و دیدگاه مرحوم آخوند و مرحوم نائینی به صورت...
جلسه هفتاد و پنجم فلسفه اصول فقه ماهیت حکم در نظریه محقق نایینی و مرحله انشاء و فعلیت در نگاه ایشان
جلسه هفتاد و پنجم فلسفه اصول فقه ماهیت حکم در نظریه محقق نایینی و مرحله انشاء و فعلیت در نگاه ایشان متن زیر تقریر جلسه هفتاد و پنجم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 1 خرداد ماه 1402 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث تحلیل حقیقت حکم به بررسی نظریه مرحوم نایینی پرداخته اند و بیان کرده اند و اینکه مصلحت و میل و شوق اینها بیرون از حکم هستند و حقیقت حکم همان انشاء قضیه حقیقیه و در واقع شرطیه است....
جلسه هفتاد و چهارم فلسفه اصول فقه ماهیت حکم در نظریه صاحب کفایه و بررسی اشکالات به مراحل حکم ایشان
جلسه هفتاد و چهارم فلسفه اصول فقه ماهیت حکم در نظریه صاحب کفایه و بررسی اشکالات به مراحل حکم ایشان متن زیر تقریر جلسه هفتاد و چهارم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 18 اردیبهشت ماه 1402 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث تحلیل حقیقت حکم به نظریه مرحوم آخوند پرداخته اند و اشکالات متعددی که بزرگانی در تفکیک مرحله انشاء و فعلیت دارند را بررسی کرده اند… کلام مرحوم آخوند در ماهیت حکم بعد از بیان ضرورت ارتقاء علم اصول که...
جلسه هفتاد و سوم فلسفه اصول فقه ماهیت حکم در نظریه صاحب کفایه و بررسی مراحل حکم شرعی
جلسه هفتاد و سوم فلسفه اصول فقه ماهیت حکم در نظریه صاحب کفایه و بررسی مراحل حکم شرعی متن زیر تقریر جلسه هفتاد و سوم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 11 اردیبهشت ماه 1402 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث تحلیل حقیقت حکم به تبیین نظریه صاحب کفایه پرداخته اند و مراحل حکم از مصالح و مفاسد تا شوق و انشاء و بعد اراده و بعد هم ایصال اشاره فرمودند… بررسی ماهیت حکم در کلام مرحوم آخوند همانطور که گفته شد...
جلسه هفتاد و دوم فلسفه اصول فقه ماهیت حکم و جعل شرعی در نظریه صاحب کفایه
جلسه هفتاد و دوم فلسفه اصول فقه ماهیت حکم و جعل شرعی در نظریه صاحب کفایه متن زیر تقریر جلسه هفتاد و دوم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 22 اسفند ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث تحلیل حقیقت حکم به بررسی نظریه مرحوم آخوند در کفایه و فوائد می پردازند و مراحل حکم را در نگاه ایشان بررسی کرده اند… مقدمه (قول معتزله، اشاعره و امامیه در حکم) همانطور که گفته شد قدمای معتزله بیان کرده اند که حکم...
جلسه هفتاد و یکم فلسفه اصول فقه ماهیت حکم به مصالح و مفاسد یا اراده یا انشاء و جعل
جلسه هفتاد و یکم فلسفه اصول فقه ماهیت حکم به مصالح و مفاسد یا اراده یا انشاء و جعل متن زیر تقریر جلسه هفتاد و یکم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 16 اسفند ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه مرحوم حسینی بیان می کنند که در بحث ماهیت حکم نظریات مختلفی هست. معتزله قائل به اخبار به مصالح و مفاسد شده اند. در مقابل اشاعره می گویند چیزی جز مولویت و اراده الهی نیست. امامیه بین ایندو را...
جلسه هفتادم فلسفه اصول فقه ماهیت حکم و تقسیم بندی های آن ماهیت حکم بین اشاعره و معتزله
جلسه هفتادم فلسفه اصول فقه ماهیت حکم و تقسیم بندی های آن ماهیت حکم بین اشاعره و معتزله متن زیر تقریر جلسه هفتادم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 15 اسفند ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه مرحوم حسینی بیان می کنند که مسئله حکم و تقسیمات آن و بحث در مورد آن از مسائل مهم فلسفه فقه و اصول است که آثار مهمی در بحث اسناد و استناد هم دارد. در ماهیت حکم بحث هایی شده است و...
جلسه شصت و نهم فلسفه اصول فقه توسعه اجتهاد در سه لایه اسناد و منابع استناد و حجیت اسناد و حکم شرعی
جلسه شصت و نهم فلسفه اصول فقه توسعه اجتهاد در سه لایه اسناد و منابع استناد و حجیت اسناد و حکم شرعی متن زیر تقریر جلسه شصت و نهم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 25 بهمن ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه مرحوم حسینی بیان می کنند که موضوعات اجتهاد در سه محور اَسناد و استناد و اِسناد رخ می دهد. اسناد جمع سندها و منابع ماست. شناخت این منابع و نسبت اینها باید بحث شود. محور دوم...
جلسه شصت و هشتم فلسفه اصول فقه تعریف اجتهاد و جمع بندی مباحث در توسعه سعی و حجیت و حکم شرعی
جلسه شصت و هشتم فلسفه اصول فقه تعریف اجتهاد و جمع بندی مباحث در توسعه سعی و حجیت و حکم شرعی متن زیر تقریر جلسه شصت و هشتم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 18 بهمن ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه مرحوم حسینی بیان می کنند که توسعه در معنای اجتهاد از چند جهت مورد توجه است که در جلسات قبل مورد بحث واقع شد و در این جلسه جمع بندی کرده اند… جمع بندی مباحث گذشته درباره...
جلسه شصت و هفتم فلسفه اصول فقه تعریف اجتهاد و حرکت به سمت فقه سرپرستی نیاز به عقلانیت اجتماعی ذیل وحی
جلسه شصت و هفتم فلسفه اصول فقه تعریف اجتهاد و حرکت به سمت فقه سرپرستی نیاز به عقلانیت اجتماعی ذیل وحی متن زیر تقریر جلسه شصت و هفتم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 11 بهمن ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه مرحوم حسینی بیان می کنند که در تفقه باید نسبت سنجی های بین موضوعات و احکام وارد شود. در ضمن در این نسبت سنجی ها صرفا حکم وضع موجود قرار نیست استخراج شود بلکه باید حکم حرکت...
جلسه شصت و ششم فلسفه اصول فقه تعریف اجتهاد و فهم مقنن از خطابات برای ارتقاء و فهم نسبت های موضوعات و احکام شرع
جلسه شصت و ششم فلسفه اصول فقه تعریف اجتهاد و فهم مقنن از خطابات برای ارتقاء و فهم نسبت های موضوعات و احکام شرع متن زیر تقریر جلسه شصت و ششم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 10 بهمن ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه مرحوم حسینی بیان می کنند که همانطور که گذشت باید قواعد فهم از خطاب را رشد داد و این را به حجیت رساند. پایگاه این حجیت هم تسلیم و تقنین و تفاهمی است که...
جلسه شصت و پنجم فلسفه اصول فقه تعریف اجتهاد و توسعه در استفراغ وسع و پایگاه حجیت یقین
جلسه شصت و پنجم فلسفه اصول فقه تعریف اجتهاد و توسعه در استفراغ وسع و پایگاه حجیت یقین متن زیر تقریر جلسه شصت و پنجم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 4 بهمن ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه مرحوم حسینی بیان می کنند که استفراغ وسع از جهات مختلفی باید دقت شود که در جلسه قبل گفته شد و در این جلسه تکمیل شده است. اما توسعه دیگر در تعریف اجتهاد مسئله حجیت است که پایگاه این حجیت...
اسکرول به بالا