آرشیو

انقلاب اسلامی و مدرنیته

جلسه اول نشست تمدن نوین اسلامی تحلیل لایه های تمدن غرب و بررسی سه رویکرد مهم در مواجهه با جریان تجدد
جلسه اول نشست تمدن نوین اسلامی تحلیل لایه های تمدن غرب و بررسی سه رویکرد مهم در مواجهه با جریان تجدد متن زیر جلسه اول بحث جناب آیت الله سیدمحمد مهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم می باشد که در جمع نخبگان استان البرز به تاریخ 23 اردیبهشت 95 برگزار شده است. ایشان در این بحث که با عنوان دوره تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی در استان البرز برگزار شده است با بیان جریان تجدد و توسعه تعریف شده توسط تمدن مادی غرب، اشاره می کنند که عالم...
جلسه دوم تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی بررسی حقیقت توحید در الوهیت و رسیدن به محیط ولایت الله
جلسه دوم تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی بررسی حقیقت توحید در الوهیت و رسیدن به محیط ولایت الله متن زیر جلسه دوم بحث جناب آیت الله سیدمحمد مهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم می باشد که در جمع نخبگان استان البرز به تاریخ 20 خردادماه 95 برگزار شده است. ایشان در این بحث که با عنوان دوره تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی در استان البرز برگزار شده است، در مقدمه بحث اشاره می کنند اگر ما بخواهیم یک حکومت دینی و تمدنی در مقیاس اسلام را بنا...
جلسه سوم تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی تبیین حقیقت توحید و شرک مجسم در دستگاه ولات حق و باطل
جلسه سوم تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی تبیین حقیقت توحید و شرک مجسم در دستگاه ولات حق و باطل متن زیر جلسه سوم بحث جناب آیت الله سیدمحمد مهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم می باشد که در جمع نخبگان استان البرز به تاریخ 24 تیرماه 95 برگزار شده است. ایشان در این بحث که با عنوان دوره تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی در استان البرز برگزار شده است، در ابتدا بیان می کنند که با توجه به حقیقت اقامه یک فعل و برگشت فعل به مصدر...
جلسه چهارم تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی امام در سیر عبودیت انسان و اجتماع و تاریخ وسعت دایره امامت
جلسه چهارم تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی امام در سیر عبودیت انسان و اجتماع و تاریخ وسعت دایره امامت متن زیر جلسه چهارم بحث جناب آیت الله سیدمحمد مهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم می باشد که در جمع نخبگان استان البرز به تاریخ 27 مردادماه 95 برگزار شده است. ایشان در این بحث که با عنوان دوره تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی در استان البرز برگزار شده است، در ابتدا بیان می کنند تعاریف مختلفی در باب امامت شده است و گاهی موضوع امامت سرپرستی حیات...
جلسه ششم تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی فلسفه تاریخ و قواعد حاکم بر سیر جریان حق و باطل و اختلاط آنها در این عالم
جلسه ششم تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی فلسفه تاریخ و قواعد حاکم بر سیر جریان حق و باطل و اختلاط آنها در این عالم متن زیر جلسه ششم بحث جناب آیت الله سیدمحمد مهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم می باشد که در جمع نخبگان استان البرز به تاریخ 8 مهرماه 95 برگزار شده است. ایشان در این بحث که با عنوان دوره تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی در استان البرز برگزار شده است، در ادامه بحث فلسفه تاریخ که در جلسه قبل شروع شده بود بیان...
جلسه پنجم تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی رابطه حقیقت امامت و دین الهی و بررسی ثمرات آن
جلسه پنجم تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی رابطه حقیقت امامت و دین الهی و بررسی ثمرات آن متن زیر جلسه پنجم بحث جناب آیت الله سیدمحمد مهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم می باشد که در جمع نخبگان استان البرز به تاریخ 25 شهریورماه 95 برگزار شده است. ایشان در این بحث که با عنوان دوره تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی در استان البرز برگزار شده است، به ادامه بحث امامت و دین در پرتو آیات و روایات پرداخته اند و بیان می کنند تعبیر مختلفی از...
جلسه نهم تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی مرجع صفات انسانی در محیط ولایت و بهجت به صفات اولیاء
جلسه نهم تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی مرجع صفات انسانی در محیط ولایت و بهجت به صفات اولیاء متن زیر جلسه نهم بحث جناب آیت الله سیدمحمد مهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم می باشد که در جمع نخبگان استان البرز به تاریخ 9 دی ماه 95 برگزار شده است. ایشان در این بحث که با عنوان دوره تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی در استان البرز برگزار شده است، در ادامه جلسه قبل که بحث از نظام اخلاق اسلام بود، بیان می کنند محوری ترین فعلی که...
جلسه هشتم تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی تبیین پایگاه حسن و قبح و مسئله اخلاق در حدیث عقل و جهل
جلسه هشتم تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی تبیین پایگاه حسن و قبح و مسئله اخلاق در حدیث عقل و جهل متن زیر جلسه هشتم بحث جناب آیت الله سیدمحمد مهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم می باشد که در جمع نخبگان استان البرز به تاریخ 25 آذرماه 95 برگزار شده است. ایشان در این بحث که با عنوان دوره تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی در استان البرز برگزار شده است، در ابتدا بیان می کنند از مسائل جدی تمدنی مسئله اخلاق و مبنای و فلسفه آن است...
جلسه هفتم تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی جریان اختلاط حق و باطل و تفکیک آنها بوسیله رسولان الهی
جلسه هفتم تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی جریان اختلاط حق و باطل و تفکیک آنها بوسیله رسولان الهی متن زیر جلسه هفتم بحث جناب آیت الله سیدمحمد مهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم می باشد که در جمع نخبگان استان البرز به تاریخ 29 مهرماه 95 برگزار شده است. ایشان در این بحث که با عنوان دوره تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی در استان البرز برگزار شده است، در ادامه بحث فلسفه تاریخ که در جلسه قبل شروع شده بود بیان می کنند فلسفه تاریخ نگاه کلی...
جلسه یازدهم تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی لزوم بحث از حکومت دینی و جایگاه آن در دو دیدگاه مادی و الهی
جلسه یازدهم تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی لزوم بحث از حکومت دینی و جایگاه آن در دو دیدگاه مادی و الهی متن زیر جلسه یازدهم بحث جناب آیت الله سیدمحمد مهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم می باشد که در جمع نخبگان استان البرز به تاریخ 20 اسفندماه 95 برگزار شده است. ایشان در این بحث که با عنوان دوره تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی در استان البرز برگزار شده است، بیان می کنند در بحث از حکومت دینی با دو دیدگاه مواجه هستیم. دیدگاه آنهایی هستند...
جلسه دهم تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی تاثیر اراده جمعی در شکل گیری جامعه حق و باطل نظام طولی حقوقی عالم و جایگاه انسان در آن
جلسه دهم تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی تاثیر اراده جمعی در شکل گیری جامعه حق و باطل نظام طولی حقوقی عالم و جایگاه انسان در آن متن زیر جلسه دهم بحث جناب آیت الله سیدمحمد مهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم می باشد که در جمع نخبگان استان البرز به تاریخ 14 بهمن ماه 95 برگزار شده است. ایشان در این بحث که با عنوان دوره تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی در استان البرز برگزار شده است، بیان می کنند که جامعه، یک امر واقعی است. انسان...
نـوآوري و تمـدن سـازي تحلیل مبانی و غایات و شاخص های نوآوری در عین نفی تمدن غرب
نـوآوري و تمـدن سـازي تحلیل مبانی و غایات و شاخص های نوآوری در عین نفی تمدن غرب متن زیر مقاله ای است که از بیانات حجت الاسلام و المسلمین میرباقری رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم بدست آمده است. ایشان در این بحث به ارتباط بحث نوآوری و تمدن سازی پرداخته اند. ایشان در این بحث به ماهیت نوآوری پرداخته و به ارتباط آن در دیدگاه تمدنی اشاره کرده و انواع و ساحت های نوآوری را تحلیل کرده اند و ارتباط این بحث با نفی غرب و دوری از ولات کفر...
مصاحبه در باب شخصیت مرحوم استاد سيد منيرالدين حسيني ره و سه دوره حيات علمي ایشان
مصاحبه در باب شخصیت مرحوم استاد سيد منيرالدين حسيني ره و سه دوره حيات علمي ایشان استاد سيدمنيرالدين حسينى هاشمى در آبان ماه سال ۱۳۲۴ در شيراز متولد شد. پدر ايشان مرحوم آيت الله العظمى سيدنورالدين حسينى از مراجع طراز اول ايران در آن زمان و مؤسس حزب دينى و ضد استعمارى ـ برادران ـ محسوب مى گرديد. ايشان پس از گذراندن مقدمات و مقدارى از سطح در سال ۱۳۳۹ وارد حوزه علميه قم گرديد. آغاز انقلاب اسلامى به رهبرى امام خمينى (ره) سرآغاز تحولى بزرگ در زندگى و شخصيت...
درس اخلاق مدرسه علمیه رضویه معنای علم و جایگاه عالمان دین در جامعه و مشکلات پیش روی آنها
درس اخلاق مدرسه علمیه رضویه معنای علم و جایگاه عالمان دین در جامعه و مشکلات پیش روی آنها متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 5 آبان ماه 95 است که در درس اخلاق مدرسه رضویه ایراد فرموده اند. در این جلسه ایشان بیان میدارند که از جمله مهم ترین عباداتی که خداوند متعال بر آن تاکید بسیار دارد، علم آموزی و ابلاغ آن به دیگران است. همه انسان ها در هر کسوت و مقامی که هستند باید بیاموزند و برای رضای الهی به دیگران هم آموزش بدهند. حتی...
در همایش اخلاق و فن آوری اطلاعات پيوند اخلاق توسعه و فن آوري اطلاعات
در همایش اخلاق و فن آوری اطلاعات پيوند اخلاق توسعه و فن آوري اطلاعات متن زیر مقاله ای علمی از سخنراني علمي استاد سيد محمدمهدي ميرباقري در حضور كارشناسان ارشد فن‌آوري اطلاعات است كه به تاريخ 27 بهمن ماه سال 83 در همایش مقدماتی اخلاق و فن‌آوري اطلاعات در مركز تحقيقات مخابرات ايران، ارائه شده است. در اين بحث، عمق اخلاق در ساحت توسعه جست‌وجو و بيان مي‌شود كه مكتب‌هاي مادي با تعريفي كه از اين مفهوم القا مي‌كنند، شبكه جهاني اطلاعات را نيز در همان مسير به گردش درمي‌آورند؛...
اسکرول به بالا